PayCo Logo

İşim İçin

PAYCO ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.

 

ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İş bu Sanal Pos (Ödeme Hizmeti)ÜYE İŞYERİ Sözleşmesi; Hizmet veren olarak bir tarafta merkezi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-ANKARA , Türkiye adresinde bulunan PAYCO ÖDEME HİZMETLERİ VE
ELEKTRONİK PARA A.Ş. (bundan böyle PAYCO olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi adresinde
bulunan…………………………………………………. arasında (bundan böyle ÜYE İŞYERİ olarak anılacaktır) akdedilmiş olup, ÜYE İŞYERİ’nin müşterilerinden yapacağı tahsilatlarda 27.06.2013 tarihli 6493 sayılı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA
KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN (6493 s. Kanun) ve alt düzenlemesi olan ‘‘Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde PAYCO tarafından işletilen PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ ile ödemelere aracılık edilmesine ilişkin aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar düzenlemektedir.

PAYCO ve ÜYE İŞYERİ’ne ilişkin detaylı bilgiler sözleşmenin sonunda yer almaktadır.
Bundan böyle ÜYE İŞYERİ ve PAYCO müştereken “Taraflar” olarak anılabilecektir.

TANIMLAR
Sözleşmede;
ÜYE İŞYERİ: Sözleşmenin son sayfasında adres ve unvan bilgileri yer alan, sahibi olduğu ve fiili olarak belirtilen adreste ticari faaliyette ve/veya e-ticaret faaliyetinde bulunduğu WEB sitesinde ve/veya bu siteye bağlı uygulamalar ile vereceği mal ve/veya hizmet karşılığında PAYCO ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde PAYCO’nun ödeme aracını kabul eden, satışına pazarlamasına yetkili olduğu mal ve hizmetleri satışa sunan, satış bedelinin tahsilinde PAYCO SANAL POS ÖDEME Sistemi’ni kullanan gerçek veya tüzel kişileri,
KULLANICI: ÜYE İŞYERİ’ ne ait mağazalar ve/veya satış noktalarında, WEB sitelerinden ve/veya uygulamalardan, PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ aracılığı ile mal ve/veya hizmet alan gerçek veya tüzel kişi müşterileri,
KART HAMİLİ: Kredi kartını kullanarak ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ: 6493 sayılı Kanun ve ilgili Mevzuata uygun şekilde ÜYE
İŞYERİ’ ne ait sair elektronik ortamlarda gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmet satış
bedellerinin Kullanıcılara ait kredi kartı, banka kartı ve diğer kartlar ile sanal pos üzerinden
ödenmesini, ödeme onayı yapılmış ve tahsil edilmiş olan mal ve hizmet bedelinin belirlenen süre sonunda ÜYE İŞYERİ HESABINA aktarılmasını sağlayan hizmet ve güvenlik uygulamalarının bütününü, 2.5.ÖDEME SİSTEMİ İŞLEM KOMİSYONU: PAYCO tarafından başarılı her bir satış işlemi başına
belirlenmiş ve iş bu sözleşme ekinde ve/veya PAYCO web sitesinde yer alan komisyon oranlarına göre hesaplanacak tutarı,
ÜYE İŞYERİ HESABI: PAYCO bünyesinde oluşturulan ÜYE İŞYERİNİN sahibi olduğu kurumsal elektronik para hesabını,
BANKALAR – FİNANS KURULUŞLARI: PAYCO’nun, PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ aracılığıyla ödemelerin işlenmesi konusunda iş birliğinde bulunduğu banka veya diğer finans kurum ve kuruluşlarını,
PAYCO ÖDEME ARAYÜZÜ: PAYCO POS WEB SİTESİ / MOBİL UYGULAMALARINDA yer verilen ödeme altyapısı üzerinden KULLANICILARIN kart bilgilerini girdiği güvenli ödeme sayfasını,

HARCAMA İTİRAZI: Kart hamillerinin her türlü alışverişlerinde kart kullanımıyla ilgili olarak
yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını,
HASSAS ÖDEME VERİSİ: Ödeme Emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini ifade eder.

AMAÇ KONU
İşbu sözleşmenin konusu; ÜYE İŞYERİNİN sahibi ve/veya yöneticisi olduğu fiziki mağaza ve/veya şubelerinde, WEB sitelerinde ve sair elektronik ortamlarda, KULLANICILARA satışı gerçekleştirilen mal ve hizmet bedellerinin, PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ kullanarak tahsil edilmesi ve PAYCO’ dan alınan hizmete karşılık ÜYE İŞYERİ tarafından hizmet bedelinin ödenmesine ve şartlarına ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

PAYCO’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
PAYCO, işbu sözleşme kapsamında belirtilen şart ve koşullar dahilinde ÜYE İŞYERİ’ ne PAYCOSANAL POS ÖDEME SİSTEMİ’ni kullandırmayı kabul ve taahhüt eder.
KULLANICININ HARCAMA İTİRAZI talebinde bulunması halinde PAYCO, bankanın kendi hesabından mahsup ettiği tutarı ÜYE İŞYERİ HESABINDAN mahsup etme ve/veya belirtilen tutara bloke koyma hakkına sahiptir. ÜYE İŞYERİ, HARCAMA İTİRAZI gelen işlem ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kendisine verilen süre içerisinde PAYCO’ya bildirdiği yetkilisi aracılığı ile PAYCO’ya temin edecektir. HARCAMA İTİRAZI taleplerinin aynı ay içerisinde birden çok kez gelmesi durumunda PAYCO sağlamış olduğu pos hizmetini durdurma veya kapatma hakkına sahiptir.
Ödeme işlemi gerçekleştiği anda ve işlem bazında komisyon tutarları mahsup edildikten sonra ÜYE İŞYERİ HESABINDA toplanan tutarlar, işlemin yapıldığı günü takip eden ertesi iş günü üye İŞYERİ banka hesabına PAYCO tarafından aktarılacaktır. Ödemenin yapıldığı günün dini/resmi tatil veya genel tatil gününe gelmesi durumunda fon transferi ödeme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
ÜYE İŞYERİ tarafından PAYCO’ya bildirilen ve PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİNDE kayıtlı olan ÜYE İŞYERİ banka hesap bilgilerinin değişmesi halinde söz konusu değişikliğin derhal PAYCO’ya yazılı olarak ÜYE İŞYERİ yetkilisinin ıslak imzası havi bir talimat yazısı ile bildirilmesi gerekmektedir. Aksi her türlü işlemde ÜYE İŞYERİNİN kart hesabındaki bakiyesinin değişen banka hesabına transferinden doğan zararlardan PAYCO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
PAYCO, SSL sertifikalarına sahip olduğunu, Hesap ve kart bilgileri dahil ÜYE İŞYERLERİ ve onların müşterilerine dair bilgilerin en yüksek güvenlik standartları ile korunduğunu, işlem sırasında aldığı bilgi ve verilerin alışveriş yapılan üye işyerleri dahil kimse ile paylaşılmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYE İŞYERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYE İŞYERİ, WEB sitelerinde satışı yasal olan ürünler ve hizmetler sunacaktır.
ÜYE İŞYERİ, kendisine verilmiş olan kişiye özel kullanıcı bilgilerini ve şifresini gizli tutmakla, diğer kişilerle paylaşmamakla ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca herhangi bir amaçla kullanılmamasını sağlamakla yükümlüdür. ÜYE İŞYERİNİN şifresini kaybetmesi veya diğer kişilere kullandırması veya herhangi bir nedenle şifre güvenliğini sağlayamaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zarar ile diğer her türlü hukuki/cezai sorumluluklar kapsamında PAYCO’ya herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
PAYCO aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyan ÜYE İŞYERİ tarafından karşılanacaktır. ÜYE İŞYERİ

şifresini kaybetmesi durumunda bu durumu derhal PAYCO’ya yazılı olarak bildirecek ve PAYCO şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve en kısa sürede yeni bir şifre tahsisini sağlayacaktır.
ÜYE İŞYERİ, müşterisinin olası harcama itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve
müşterisine ilgili yasal yükümlülükler gereği gerekli açıklamayı yapacağını kabul ve taahhüt eder.
KULLANICININ, cayma hakkını kullanarak, herhangi bir sebep göstermeksizin mal ve/veya hizmete ilişkin fatura ve sair belgeleri teslim aldıktan itibaren 14 (On Dört) gün içinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince mal ve/veya hizmet bedelinin iade edilmesine ilişkin ÜYE İŞYERİNDEN talepte bulunması halinde ya da 6502 Sayılı Kanun’dan doğan iade taleplerinde, ÜYE İŞYERİ, bu talebi PAYCO’ya derhal iletecektir. ÜYE İŞYERİNİN malı iade aldığını bildirmesi üzerine, ÜYE İŞYERİ iade konusu mal ve/veya hizmet bedelinin ÜYE İŞYERİ HESABINDAKİ bakiyesinden mahsup edileceğini kabul eder. ÜYE İŞYERİ ayrıca 6502 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuattan doğan haller hariç olmak üzere, ilgili mevzuat gereği şartların sağlanması halinde malın değişimi ve/veya bedelinin iadesinden kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ÜYE İŞYERİ, KULLANICININ cayma ve iade hakkını kullandığı ve/veya ters ibraz(chargeback) durumlarında, PAYCO’nun her zaman bu bedelleri, herhangi bir bildirime ve onaya gerek bulunmaksızın, kendisine yapılacak diğer ödemelerden mahsup edilebileceğini veya kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE İŞYERİ, 6502 Sayılı Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince mesafeli satış sözleşmesini ve ön bilgilendirme formunu, 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri gereğince aydınlatma ve açık rıza metnini PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ ile ödeme işleminin tamamlanmasından önce, satışın gerçekleştiği sitede KULLANICIYA onaylatacağını; sözleşmede ve ön bilgilendirme formunda mal ve/veya hizmetin nitelikleri, özellikleri ve fiyat bilgisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın mal ve/veya hizmete ait özellikleri 6502 Sayılı Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlayacağını, anılan bildirimin yapıldığına dair belgeleri 10 (on) yıl süreyle saklayacağını ve bu işlemler ile ilgili PAYCO’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, PAYCO ve/veya resmi merciler tarafından bilgive belgeler talep edildiği taktirde, talep tarihinden itibaren en geç 5(beş) gün içerisinde talep edilen tüm bilgi ve belgeleri ibraz edeceğini kabul ve beyan eder.
ÜYE İŞYERİ, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde işlem yapması gerektiğini bildiğini ve bu işlemler de PAYCO’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Yönetmeliğe aykırı şekilde işlem yapıldığının tespiti halinde herhangi bir bildirimde bulunulmadan işlemin derhal iptal ve karta iade edileceğini, herhangi bir mahkeme ilamına gerek olmaksızın PAYCO’nun tüm zararlarını bakiyesinden karşılayabileceğini, bu sebeple PAYCO’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını, bakiyesi bulunmasa dahi PAYCO’nun tüm zararlarını ÜYE İŞYERİNDEN tazmini talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE İŞYERİ, satışa arz ettiği ürün ve hizmete ilişkin KULLANICIYA, yürürlükteki mevzuata göre faturada yer alması gereken vergileri de içerecek şekilde, fatura düzenleyeceğini ve düzenlediği faturayı KULLANICIYA teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜYE İŞYERİ, İnternet Sitesi üzerinden mevzuat gereği satışı yasak mal ve hizmetleri konu alan işlemler gerçekleştiremez. İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürünlerin ve hizmetlerin kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve temin etme yükümlülüğü münhasıran ÜYE İŞYERİNE aittir.
ÜYE İŞYERİ, mevzuat gereği yasaklı olan ürün veya hizmetlerin sunulmasından dolayı, Mali Suçları

Araştırma Kurulu tarafından denetlenen 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında uygulanacak yaptırımlardan PAYCO’nun uğrayacağı her türlü zararı, idari para cezasını ve uluslararası ödeme kuruluşları, lisansör kuruluşlar gibi hizmet sunarken bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirecek her türlü masraf ve cezayı tamamen tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. PAYCO işbu maddeden doğan her türlü alacağını, ÜYE İŞYERİNİN PAYCO uhdesindeki hak ve alacağından nakden ya da hesabından resen bloke, takas ve mahsuba yetkilidir.
ÜYE İŞYERİ, kendisine, ortaklarına veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla PAYCO tarafından sağlanacak hizmet üzerinden gerçek işleme ve müşteri iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendisine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin resmi merciler ve / veya PAYCO tarafından tespit edilmesi durumunda PAYCO, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmetlerin kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına ve bu sebeple uğrayacağı zarar ve doğacak idari para cezaları ÜYE İŞYERİNE rücu etme hakkına sahiptir.

PAYCO’nun işbirliğinde bulunduğu BANKALAR – FİNANS KURULUŞLARI tarafından güvenlik nedeniyle ÜYE İŞYERİ ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, ÜYE İŞYERİ adına tanımlanmış PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ kullanımı PAYCO tarafından derhal engellenecektir. Ayrıca, PAYCO’nun bankalar tarafından bildirilen şüpheli işlemlerde veya kendisi tarafından herhangi bir nedenle riskli değerlendirilen işlemler açısından, işlem tutarlarını ödeme tarihi gelmesine rağmen, kendisine konuya ilişkin sorumluluk yüklenen sürenin (Bankaların chargeback, iade vb. finansal riskler için öngördüğü süreler veya kendisi tarafından riskli bulunan süreler) sonuna kadar ödemeyi erteleme ve / veya ÜYE İŞYERİNE herhangi bir ödeme yapmama hakkı saklıdır.

ÜYE İŞYERİ; vermiş olduğu hizmetler veya faaliyet alanında herhangi bir güncelleme yapacak ise bunu önceden elektronik posta ile PAYCO’ya bildirecektir.

ÜYE İŞYERİ, PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ kullanılarak yapılan tüm ödemeleri 6493 sayılı Kanun, ilgili Mevzuat, PAYCO’ya ait İş ve BT Süreklilik Planı ve TCMB’nin belirleyeceği kurallar dâhilinde gerçekleştirmek zorundadır. Aksi şekilde gerçekleşen tüm davranışlarda ÜYE İŞYERİ tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE İŞYERİ, PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİNİN kullanıldığı WEB sitesi ve/veya WEB sayfaları ve/veya kendisine ait olan diğer sair dijital ortamların güvenliğine ilişkin olarak SSL sertifikası (https:// özellikli sayfalar), VISA ve Mastercard tarafından belirlenmiş minimum güvenlik standartlarını uygulamak zorundadır. Uygulanmadığı durumlarda PAYCO, ÜYE İŞYERİNE kullandırmakta olduğu PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİNİ geçici veya sürekli durdurma hakkında sahiptir.

ÜYE İŞYERİ, PAYCO’dan hizmet alınan sürenin tamamında kendisi tarafından sunulan mal ve hizmetlerin satışı sonrasında bu işlemler dahil olmak üzere, PAYCO’nun herhangi bir nedenle zarara uğraması halinde hiçbir miktar yahut tarih aralığı ile sınırlı bulunmaksızın PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİ aracılığı ile yapılan tüm tahsilâtlar sebebiyle PAYCO’ya hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, sözleşmeye aykırı geçmişe yönelik işlemlerin tespiti halinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın işlemlerin iptal edilebileceğini ve işlem başına cezai şart uygulanabileceğini, cezai şartın tenkisinin talep edilemeyeceğini, sözleşmenin PAYCO aleyhine hiçbir tazminat, alacak, sorumluluk söz konusu olmaksızın tek taraflı olarak feshedilebileceğini yalnız harcama itirazı gelen işlemler ile sınırlı olmaksızın PAYCO zararına sebep olabilecek her türlü işlemden sözleşme sona erse dahi doğacak tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlü olacağını, PAYCO’ya yönelen üçüncü kişilerin alacak ve tazminat taleplerinin PAYCO tarafından kendisine rücu edilebileceğini, PAYCO’nun tüm zararını ÜYE İŞYERİ HESABINDAN kendiliğinden hiç bir ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın mahsup etme hak ve yetkisine sahip olacağını PAYCO’YA zararının tamamını işlemin herhangi bir surette bildirilmesini takiben hiç bir ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın 1(Bir) gün içerisinde ilk talebinde derhal ve tamamen tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYE İŞYERİ, PAYCO’ya internet üzerinden KULLANICI ile yapılan her türlü yazışma ve verilen siparişlere ilişkin detayları PAYCO tarafından belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgiler olmak üzere aylık dönemler halinde bildirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; her türlü ön ödemeli hesap talebi ve işlemlerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halindeyse kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce PAYCO’ya derhal yazılı olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, PAYCO hizmetlerinden faydalandığı süre boyunca işbu sözleşme ekinde yer alan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikasına uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satışına yönelik işlem yapan, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı konumunda bulunan ÜYE İŞYERİ’; ETBİS’e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunduğunu bildiğini kabul eder. ETBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÜYE İŞYERİ, ETBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle uğrayacağı her türlü idari para cezası ve diğer yaptırımlar dahil kendisi sorumlu olacağını kabul eder.
ÜYE İŞYERİ, Hassas ödeme verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınmasından, Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve PAYCO arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde hassas ödeme verisini tutmamasını, işlememesini veya kaydetmemesinden, önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumun ivedilikle güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, PAYCO’nun 03124416869 no’lu çağrı merkezine veya info@payco.com.tr e-posta adresine sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE İŞYERİ, PAYCO’ya işbu sözleşme kapsamında gelen her türlü fraud, chargeback ve her türlü riskleri PAYCO tarafından kendisine rücu edileceğini ve kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYE İŞYERİ, işbu Sözleşme ’den doğan tüm alacaklarını teminen PAYCO nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapları ile doğmuş veya doğacak her türlü hak ve alacakları üzerinde PAYCO’nun mahsup, rehin hakkı bulunduğunu, PAYCO’nun bu hesaplardan re ’sen takas, mahsup ya da virman yetkisi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYE İŞYERİ, Müşterisinin kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla Sanal POS aracılığıyla alınan Ödeme Hizmeti ’ne gerek Mobil Cihaz gerekse İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu tür bir işlemin PAYCO veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, PAYCO tek taraflı ve derhal etkili olacak Sanal POS’ların kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olup oluşabilecek tüm zararlardan Üye İş Yeri sorumlu olacaktır.

 

ÜYE İŞ YERİ, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından Yönetmelik m.9 “İş Yeri Kayıt sistemi” gereğince Ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ve kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet sunan işyerine, bu işyerine özgü bir işyeri kodunu almayı Kabul ve beyan eder.

ÜYE İŞ YERİ, PAYCO tarafından ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunacağı hizmetlere ilişkin olarak İş Yeri Kayıt Sistemi kapsamında paylaşımlara ve sorgulamalara ilişkin açıkça bilgilendiğini ve onay verdiğini kabul ve beyan eder. İş bu madde BKM tarafından iş yeri kodu verilmesi ve İş Yeri Kayıt Sistemi için gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecektir.

 

KOMİSYON BEDELİ

İŞLEM BAŞINA KOMİSYON ORANLARI iş bu sözleşmenin eki mahiyetinde hazırlanan Ek-1 de ve/veya güncel olarak PAYCO’ya ait web sitesinde yer almaktadır. PAYCO takip eden ilk ayın ilk yedi gün, işlem yapılan aya ilişkin işlem başına komisyon bedeli toplam tutarını (vergi dahil) ÜYE İŞYERİNE fatura edecektir.

PAYCO, banka komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Üye İşyeri, yapılacak bu değişiklikleri peşinen kabul ettiğini ve bu değişikliklere kendisine bildirildiği tarihten itibaren kayıtsız şartsız uymayı taahhüt eder.

 

SİSTEM BAKIMI ve KESİNTİLER

PAYCO, PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİNİN doğru şekilde çalışması için gerekli olan bakımları sağlamayı ve mevcut yazılımları tam ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlü olduğunu kabul eder. PAYCO her türlü sistem bakımı zaruri kesintiler nedeni ile sunucularının faaliyetini (önceden yazılı bildirimde bulunarak) geçici olarak durdurma ve kısıtlama hakkına sahiptir.

PAYCO, ÜYE İŞYERİ tarafından sisteme kesintisiz erişim sağlanacağını veya PAYCO SANAL POS ÖDEME SİSTEMİNİN kesintisiz çalışacağını mücbir sebepler ve planlı sistem bakımları dışında garanti etmektedir. PAYCO, BANKA – FİNANS KURULUŞLARINDAN kaynaklanan yazılım ve donanım sorunları nedeniyle sistemin olağan çalışmamasından sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ ile CEZAİ ŞART İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, taraflardan herhangi biri sözleşmenin feshini talep etmediği sürece 3(Üç) yıl süresince yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri, sözleşmenin sona ereceği tarihten 1(Bir) ay öncesine kadar elektronik posta adresinden ve/veya noter marifeti ile sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmediği takdirde sözleşme birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir.

Taraflardan birinin işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlal iddiasında olan Taraf, 1(Bir) aydan az olmamak üzere gönderilecek yazılı olarak uygun bir süre içinde sözleşmeye aykırılığın giderilmesini ister. Anılan süre içinde akde aykırılık giderilmezse, ihlal iddiasında olan Taraf, fesih beyanını elektronik posta adresine ve/veya iadeli taahhütlü ya da noter kanalıyla bildirmek sureti ile sözleşmeyi feshedebilir.

 

PAYCO, ÜYE İŞ YERİNİN elektronik posta adresine ya da iadeli taahhütlü ya da noter kanalıyla 3(üç) gün önce bildirimde bulunmak koşuluyla işbu sözleşme süreci içerisinde veya herhangi bir zamanda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşme’nin PAYCO tarafından feshi halinde, PAYCO’nun sorumluluğu fesih tarihi itibariyle işbu sözleşmenin kendisine yüklediği edimlerden ibarettir. Ancak, PAYCO kendi ihtiyarında yapacağı değerlendirme sonucunda Üye İŞYERİNİN bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesinin tehlikeye düştüğü sonucuna varması halinde herhangi bir fesih ihbarında bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını durdurmaya yetkili olup bu sebeplerle ve bunlarla sınırlı olmaksızın PAYCO’nun fesih ihbarının Üye İşyerine ulaşması ile Sözleşme, başka bir merasime gerek olmaksızın sona erer.

ÜYE İŞYERİ, işbu Sözleşmenin herhangi bir yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, PAYCO’nun fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, PAYCO’ya 50.000 (elli bin TL) tutarında cezai şart bedeli ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

 

GİZLİLİK

Taraflar gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf hakkında edindikleri bu Sözleşme ’ye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistiki bilgileri, Banka bilgilerini, uzmanlık bilgilerini, aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği korumayı kabul ve taahhüt ederler.

Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte kalacak olup işbu gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranışların vukuu halinde sözleşme hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, zarara uğrayan taraf diğer tarafın bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

PAYCO, ÜYE İŞYERİ bilgilerini BANKA – FİNANS KURULUŞLARI ile iştiraki bulunan şirketler, resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir. ÜYE İŞYERİ iş bu sözleşmenin imzalanmasıyla bu paylaşıma açık rıza göstermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

 

DELİL SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PAYCO’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, ödeme sistemi sanal ve fiziki sunucu verilerinin, çağrı merkezi kayıtlarının, işlem dekontlarının, sair diğer belgelerin, kayıtlı elektronik posta ile yapılan yazışmalarının delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

AÇIK RIZA BEYANI

ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde ilgili mevzuatta öngörülen amaç için ÜYE İŞYERİNE ait kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya kimliği belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesine iş bu sözleşmenin imzalanması ile açıkça rıza göstermiş sayılır.

 

DEVİR YASAĞI

ÜYE İŞYERİ, PAYCO’nun yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez.

 

ÜYE İŞYERİNİN PAYCO SANAL POS ÖDEME Sistemleri’nin entegre olduğu ve kullanmakta olduğu WEB sitesini üçüncü kişiye devretmesi halinde söz konusu devir işlemini resmi işlem gerçekleşmeden 3 (üç) iş günü içinde PAYCO’ya bildirmek zorundadır. PAYCO’ya bildirmeksizin her türlü sözleşme ilişkisinin devri halinde PAYCO uğrayacağı tüm zararlarını mahkeme ilamına gerek kalmaksızın ÜYE İŞYERİNDEN tazmin edebilir.

PAYCO, ÜYE İŞYERİNE herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve onayına gerek olmaksızın, işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük ve alacaklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

 

TEBLİGAT

İşbu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olarak elektronik posta ya da iadeli taahhütlü posta ile ya da noter aracılığı ile Tarafların sözleşmede belirtilen adreslerine yapılması zorunludur.

ÜYE İŞYERİNİN, tebligat adreslerinde bir değişiklik olması durumunda, ÜYE İŞYERİ, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat adreslerini derhal ve yazılı olarak PAYCO’ya bildirecektir. Aksi halde, ÜYE İŞYERİNİN yukarıda yer alan tebligat adreslerine yapılmış ihbarlar, usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.

 

YETKİLİ MAHKEME VE DAMGA VERGİSİ

Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşme ile doğabilecek her türlü damga vergisi ÜYE İŞYERİ tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme taraflarca 1 (bir) asıl nüsha, 14 madde, “Ek-1: İşlem Ücretleri”, İle “Ek-2: Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Teslim Formu”, “Ek-3: Üye İşyeri Kayıt Formu” olarak düzenlenmiş ve Tarafların aşağıda belirtilen yetkili kişileri tarafından ……/……/2022 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşme’nin aslı PAYCO’da bulunacaktır ve bir örneği Üye İşyerine teslim edilecektir.

 

PAYCO Ödeme Hizmetleri veElektronik Para A.Ş. ÜYE İŞYERİ adına EK -1: İŞLEM ÜCRETLERİ Üye İşyerinin PAYCO’nun sunduğu servisler aracılığıyla yaptığı satışların karşılığı herhangi bir kesinti uygulanmaksızın Üye İşyerinin ödeme hesabına yada Banka hesabına aktarılır.

 

İşlem Ücreti Oranı: %………..
ÜYE İŞ YERİ, aşağıdaki banka hesap/IBAN bilgilerin kendisine ait olduğu ve herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal PAYCO’ya bildireceğini aksi halde zararlardan sorumlu olduğu kabul ve beyan eder.

 

Üye İşyeri IBAN No: TR …………………………………………………………………………………………..
Üye İşyeri Adına

 

EK – 2: PAYCO SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİPOLİTİKASI TESLİM FORMU

PAYCO Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye ait Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikasını imza karşılığı elden aldığımı kabul ve beyan ederim.

ADI-SOYADI :
T.C. KİMLİK NO :
İMZA :

EK-3: ÜYE İŞYERİ KAYIT FORMU

ÜYE İŞ YERİ, aşağıdaki bilgilerin kendisine ait olduğu ve herhangi bir değişiklik olması halinde durumu ivedilikle PAYCO’ya bildireceğini aksi halde zararlardan sorumlu olduğu kabul ve beyan eder.

Genel Bilgiler:

Firma Adı:
Ticari Unvanı:
Adresi:
Telefon No:
Vergi Numarası:
Vergi Dairesi:
IBAN:
Hesap Sahibi:
E-posta:
Kontak kişi:
Kontak kişi GSM No:

Kaşe-İmza:

Tamamlayıcı Dokümanlar:
İmza Sirküleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Levhası
Güncel Faaliyet Belgesi
İmza Yetkili(ler) Kimlik Fotokopisi.

 

EK-4 KENDİ ADINA VEYA BAŞKASI ADINA İŞLEM YAPANLARA AİT BEYAN

 

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde yaptığım/ız her türlü işlemde kendi ad ve
hesabıma/kuruluşumuz ad ve hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi
adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun’un 15.
maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili
kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye derhal yazılı olarak
bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

Adı- Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Tarih/ İmza