PayCo Logo

İşim İçin

Bireysel Sözleşme

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”), 6493 sayılı
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Azizye Mh. Piyade Sk. No:3/Ba Çankaya/ANKARA
adresinde mukim aşağıda detayları verilen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş
(“PAYCO”) ile Ödeme Hizmetleri kullanıcısı (“KULLANICI”) arasında akdedilmiş
bulunmaktadır.

PAYCO Bilgileri
Mersis No : 0176091224400001
KEP adresi :
E-posta adresi : destek@payco.com.tr
Telefon numarası : 0312 441 68 69
İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI ve PAYCO müştereken “Taraflar”,
münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.
İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından çevrimiçi veya yazılı olarak kabulü veya
imzalanmasıyla ilebirlikte yürürlüğe girecek olup KULLANICI, PAYCO tarafından sunulan
ödeme ve elektronik para hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve varsa eklerinde yer alan
hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul eder.
İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI ve PAYCO müştereken “Taraflar”, münferiden
“Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

 Alıcı: Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen gerçek
veya tüzel kişiyi,
 Çağrı Merkezi: KULLANICI’nın 0212 706 11 12 nolu telefon hattı üzerinden şikayet,
talep ve önerilerini iletebileceği PAYCO Müşteri Hizmetlerini,
 Elektronik Para: PAYCO tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, elektronik
olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan Ödeme İşlemleri’ni gerçekleştirmek için
kullanılan ve PAYCO dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından kabul edilen parasal
değeri,
 Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,
 Gönderen: Kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme
Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
 Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında
kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem
yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile
PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, kart güvenlik kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin
kişisel güvenlik bilgilerini,
 Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının
KULLANICI’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme
konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu

gerçekleştirilen ve/veya KULLANICI’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme
İşlemi,
 Kart Saklama Hizmetleri: PAYCO tarafından, KULLANICI’nın kredi kartı ve banka
kartı bilgilerini kaydetmesine ve PAYCO tarafından sunulan hizmetler aracılığıyla
yapacağı ödemelerde bu kayıtlı kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri,
 Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,
 Kurum: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,
 Ödeme Aracı: KULLANICI’lar tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart,
cep telefonu, şifre, karekod ve benzeri ödeme araçlarını,
 Ödeme Emri: Ödeme Hizmeti kullanıcısı tarafından Ödeme İşlemi’nin
gerçekleştirilmesi amacıyla verilen talimatı,
 Ödeme Hesabı: Ödeme Hizmetleri kullanıcısı adına açılan ve Ödeme İşlemleri’nin
yürütülmesinde kullanılan hesabı,
 Ödeme Hizmetleri: Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde
KULLANICI’ya sunulacak olan Kanun’un 12. ve 18. maddelerinde sayılan ödeme ve
elektronik para hizmetlerinden PAYCO’nun Kurum’dan faaliyet izni aldığı hizmetleri,
 Ödeme İşlemi: KULLANICI veya Gönderen’in talimatı üzerine gerçekleştirilen fon
yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,
 Temsilci: Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca PAYCO’nun Ödeme Hizmetlerini
aracılığıyla yürüttüğü kişileri,
 Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 Uygulama: PAYCO tarafından sunulan elektronik cüzdan uygulamasını,
 Üye İşyeri: Elektronik ticaret platformu ve/veya fiziksel ya da online işyeri üzerinden
sunduğu mal ve hizmetlerine dair ödemeleri, PAYCO tarafından sağlanmakta olan
ödeme hizmetleri aracılığı ile alan gerçek veya tüzel kişiyi,
 Web Sitesi: https://www.payco.com.tr/ adresini,
 Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu PAYCO tarafından KULLANICI’ya sunulacak Ödeme
Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesidir. Bu kapsamda PAYCO, Sözleşme’nin Yürürlük Tarihi itibariyle Ödeme
Hizmetleri’ni bizzat veya Temsilci aracılığı ile KULLANICI’ya sunacaktır.

4. ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme’ye konu Ödeme Hizmetleri Türk Lirası cinsinden sunulabileceği gibi
KULLANICI, Kurum tarafından açıklanan tüm yabancı para birimleri ile Ödeme
Hizmetleri’nden faydalanabilir. PAYCO, referans döviz kuru olarak Kurum’un belirlediği
kurları kullanmakta olup, döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

4.2. KULLANICI, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ehil
olduğunu, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili
yönetmelikler uyarınca; kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket
 etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına 

hareket etmesi ve/veya Ödeme Hesabı’nı üçüncü kişiye devretmesi ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik 

tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde ise bu durumları ve başkası hesabına hareket ediyorsa kimin 

hesabına işlem yaptığını, yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri
ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce 5549 sayılı Kanun dahil ilgili
mevzuata uygun olarak PAYCO’ya yazılı olarak bildireceğini ve PAYCO’nun işbu bildirime
istinaden, kimlik tespit ve/veya bilgi temin talebinde bulunabileceğini, işbu Sözleşme
kapsamındaki hizmetleri 5549 sayılı Kanun da dahil olmak üzere mevzuatla belirlenen sınırlar
dahilinde kullanacağını kabul eder. Aksi halde PAYCO kendi ihmali veya kusurundan
kaynaklananlar hariç olmak üzere, PAYCO, KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı
işlemler, üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir
işlemden sorumlu bulunmayacak ve sayılı hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işbu
Sözleşme ve özellikle işbu maddenin ihlali halinde işbu Sözleşme’yi tazminatsız tek taraflı
olarak fesih etme, KULLANICI hesabını, Ödeme Hesabını, Ödeme Hizmetleri’ni geçici veya
sürekli olarak askıya alma ve ilgili hesaplardaki tutarlara bloke koyma hakkına sahip olacaktır.

4.3. KULLANICI, PAYCO tarafından Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili
Ödeme İşlemi’nin mahiyetine göre kart numarası, iletişim bilgileri, Alıcı’nın ad-soyad, unvanı,
adresi, banka, hesap ve IBAN bilgileri gibi işlemin yapılabilmesi için gerekli olan talep edilecek
tüm bilgileri vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Ödeme
Hizmetleri kapsamında PAYCO tarafından kullanılabilecek sair sistemler doğrultusunda
kendisinden ek/farklı bilgiler talep edilebileceğini bildiğini kabul eder.

4.4. KULLANICI, verdiği bilgilerin yanlışlığından veya açık, anlaşılır olmaması, belirli bir
zamanda yapılması talep edilen işlemlerde işlemin yapılması gereken süreyi bildirmemesi gibi
Ödeme İşlemi kapsamındaki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesinden kaynaklanan
her türlü zararın ve sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.5. KULLANICI, Ödeme Hizmetleri’nden yararlanılabilmek için PAYCO nezdinde bir hesap
açması gerektiğini kabul eder. KULLANICI, doğrudan PAYCO’nun hesap oluşturma
arayüzlerini kullanmaksızın, Üye İşyeri’nde oluşturulmuş hesaplar vasıtasıyla veya herhangi
başka bir kimlik eşleştirme mekanizması üzerinden hesap oluşturması veya herhangi başka bir
hesabı ile Ödeme Hesabı’nı eşleştirmesi halinde söz konusu entegrasyon kapsamında ilgili
üçüncü taraflara hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri vereceğini bu kapsamda PAYCO
ile ilgili taraf arasında KULLANICI’ya ait bilgilerin paylaşılabileceğini kabul eder. PAYCO
tarafından belirlenen belirli işlem tutarları altında kalan Ödeme İşlemleri için kimlik
doğrulaması veya eşleştirmesi yapılmaksızın sunulan hizmet ve servisler bu hükme aykırılık
teşkil etmez.

4.6. KULLANICI, Sözleşme kapsamında PAYCO tarafından belirlenen işlem limiti üzerinde
işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. İşlem limitleri PAYCO tarafından belirlenecek ve
Web Sitesi’nde yayınlanacaktır. İşlem limitinin yükseltilmesinin KULLANICI tarafından talep
edilmesi ve bu talebin PAYCO tarafından uygun bulunması halinde, PAYCO işlem limitini
yükseltmek için Web Sitesi’nde belirtilecek bir ücret talep edebilecek ve Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
kapsamında gerekli ve PAYCO tarafından getirilen ek kimlik doğrulama süreçlerinden geçmeyi
zorunlu tutabilecektir.

4.7. KULLANICI, Ödeme İşlemi’ne ilişkin Ödeme Emri’ni ve buna ilişkin onayını Uygulama
üzerinden, gerekli doğrulamalar yapılmış olan Üye İşyeri nezdinde öngörülen süreç ile, Ödeme
Aracı ile veya PAYCO’nun kabul etmesi halinde sair kalıcı veri saklayıcıları (kısa mesaj,
elektronik posta ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla da verebilir. Söz konusu
Ödeme Emri ve Ödeme Emri’ne ilişkin onay, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmesinden önce veya
 sonra verilebilir. KULLANICI’nın Ödeme Emri’ne ilişkin 

onayı, açıkça (sarahaten) verilecek olup örtülü (susma, itiraz etmeme, icazet ve sair şekilde zımnen) 

kabuller Ödeme İşlemi onayı olarak kabul edilmeyecektir.

4.8. Ödeme Emri’nin PAYCO’ya iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul
edilecek olup, Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde
ise, Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. KULLANICI,
söz konusu Ödeme Emri’nin tatil günleri hariç saat 24:00 (00:00)’e kadar iletilebileceğini, daha
geç vakitte gelen Ödeme Emri’nin PAYCO tarafından ertesi iş günü alınmış sayılacağını kabul
ve beyan eder. KULLANICI, Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak PAYCO’yu yetkilendirdikten
sonra, söz konusu Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine kadar işlemi geri alabilecektir.

4.9. PAYCO Ödeme Emri’ni, Ödeme Emri’nin en geç 1 (bir) gün önce verilmesi kaydı ile,
KULLANICI ile kararlaştırılan ödeme tarihinde, KULLANICI ile ödeme tarihinin
kararlaştırılmadığı hallerde ise en geç, Ödeme Emri’nin PAYCO’ya ulaştığı tarihten itibaren 4
(dört) iş günü içerisinde gerçekleştirir.

4.10. PAYCO, bir Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, red gerekçesini ve varsa
redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini yazılı olarak veya KULLANICI’nın
işbu Sözleşme’de ve eklerinde belirtmiş olduğu GSM numarasından, e-posta adresinden veya
alternatif kanallardan (çağrı merkezi, internet, mobil vs.) biri vasıtasıyla en kısa zamanda ve
her halükârda en geç Ödeme Emri’nin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar KULLANICI’ya
bildirir. Reddin haklı bir sebebe dayanması halinde KULLANICI, PAYCO’nun bildirimin
yapılacağı kanal ile uyumlu olarak ve işbu Sözleşme ekinde yer alan makul bir ücreti tahakkuk
ettirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

4.11. Ödeme Hizmetleri cep telefonu, bilgisayar gibi bir cihaz ve/veya Uygulama aracılığıyla
gerçekleştirilebilecek olup, KULLANICI cihaza/Uygulama’ya ait kullanım koşullarında yer
alan teknik ve diğer özelliklere uyumun sağlanmış olması gerekmekte olduğunu kabul ve beyan
eder.

4.12. PAYCO, Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak Yönetmelik’in öngördüğü bilgilendirmeleri
KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de yer alan e-posta adresi, GSM numarası gibi iletişim
bilgilerinden birini ve/veya Uygulama’yı kullanarak işlem sonrasında derhal ya da en geç birer
aylık dönemler itibariyle gerçekleştirir.

4.13. PAYCO, Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden
KULLANICI’ya karşı sorumludur. PAYCO, Ödeme Emri’ni aldığı tarihten itibaren derhal ve
her halükârda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işlemi tutarını Alıcı’nın bankasına
veya ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarmakla; KULLANICI’nın Alıcı olması halinde Ödeme
İşlemi tutarını derhal ve en geç ilgili tutarların PAYCO’ya aktarılmasını takip eden iş günü
KULLANICI’nın kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme
tutarının Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına gönderilmemesi veya PAYCO
tarafından hatalı gönderilmesi halinde PAYCO, gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen tutarı
gecikmeksizin KULLANICI’ya iade eder veya KULLANICI’nın hesabını eski durumuna
getirir. KULLANICI’nın söz konusu işlemin gerçekleşmeme veya hatalı gerçekleşme nedenini
PAYCO’dan talep etmesi halinde, PAYCO talep edilen bilgiyi KULLANICI’ya bildirmekle
yükümlüdür. PAYCO Alıcı’nın bankası veya ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir
şekilde sorumlu değildir.

4.14. PAYCO, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara ve Elektronik Para’ya faiz
işletmeyecek, süreye bağlı menfaat sağlamayacak mal veya hizmet alımından kaynaklanan
ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı
 ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil 

edilemeyen tutarlara ilişkin ödemeveya ödeme garantisi verme anlamına gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.

4.15. PAYCO, (i) sadakat programı ve sair uygulamalar hayata geçirebilir ve (ii) ilgili puan ve
kampanyaları herhangi bir neden olmaksızın iptal edebilir, yürürlükten kaldırıp silebilir.

5. ELEKTRONİK PARA’YA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

5.1. KULLANICI’nın Gönderen Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler
5.1.1. KULLANICI’nın talebi doğrultusunda, EFT/havale ile, Temsilciler vasıtasıyla,
KULLANICI’nın taraf olduğu mesafeli sözleşmeler veya PAYCO tarafından tesis edilen diğer
kanallar vasıtasıyla gerçekleştirdiği satın alma işlemleri kapsamında aldığı iadelerin
yüklenmesi ile veya kredi/kartı banka kartı vasıtasıyla vb. yöntemlerle talep edilen Elektronik
Para ihracı talebini takiben PAYCO, Fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı
KULLANICI’nın kullanımına sunacak ve ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış
olduğu Fon tutarını gösterir dekontu KULLANICI’ya iletecektir. Kredi kartı ile yapılan Fon
yükleme işlemine yönelik PAYCO’ya iletilecek harcama itirazı taleplerinde PAYCO ilgili
bankanın kendi hesabından mahsup ettiği tutarı KULLANICI’nın hesabından mahsup etme
hakkına sahiptir.PAYCO, satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiği vasıtaları değiştirme
hakkını saklı tutar.

5.1.2. Aksi KULLANICI tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Elektronik Para’nın hak
sahibi, Ödeme Aracı’nın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda KULLANICI’nın
PAYCO’ya yazılı olarak bilgi vermesi gerekecektir ve PAYCO ilgili devrin gerçekleşmesi için
gerekli kimlik tespiti süreçlerinin tamamlamasını ve ek bilgi temini talep edebilecektir.

5.1.3. KULLANICI, PAYCO tarafından belirlenecek kanallardan talepte bulunarak Elektronik
Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talimatı verebilir. PAYCO, mevzuatta aksi
yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, KULLANICI’nın bu talebi üzerine
IBAN numarası dahil tüm bilgilerin PAYCO’ya eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması
durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben gecikmeksizin Elektronik Para
karşılığı kadar fonun KULLANICI tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin
işlemleri gerçekleştirecektir.

5.1.4. Fona çevirme işlemlerinde, iadeye ilişkin olarak PAYCO tarafından tesis
edilen/edilebilecek doğrulama süreçleri işletilecektir. KULLANICI, bu durumda Web
Sitesi’nde belirtilen tutarda bir fona çevirme ücretinin kendisine yansıtılabileceğini ve bu
ücretin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. KULLANICI
tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının
yürürlükteki mevzuat ile öngörülen limitlerin üzerinde olması halinde KULLANICI, kimlik
tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde bu tespit tamamlanana kadar kendisine bir iade
yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.

5.1.5. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kaybolması, çalınması veya
üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden kaynaklı sorumluluk münhasıran mülkiyeti elinde
bulunduran kişiye aittir ve PAYCO’nun bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında PAYCO, KULLANICI’dan
TCKN, Ad, Soyad ve bunlarla sınırlı olmaksızın PAYCO’nun belirleyeceği ve/veya mevzuatın
zorunlu tuttuğu kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi
halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın
paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez.

5.2. KULLANICI’nın Alıcı Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler
5.2.1. KULLANICI, PAYCO’nun Gönderen’den aldığı tutara eşit miktarda Elektronik Para
ihraç edebileceğini, KULLANICI tarafından gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet alımlarında
bu Elektronik Para’nın kullanılabileceğini, Elektronik Para kullanılan hallerde PAYCO’nun
https://payco.com.tr/limitler-ve-ucretler adresinde alan, Elektronik Para üzerinden yapacağı
komisyon, ödeme ve sair kesintilerden geriye kalan Elektronik Para’nın derhal
KULLANICI’nın PAYCO nezdindeki ödeme hesabına aktarılacağını kabul ve beyan eder.

5.2.2. KULLANICI, PAYCO nezdinde tutulan Ödeme Hesabı’na aktarılacak Elektronik
Para’nın herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen Türk Lirası olarak Fon’a çevrilmesi için
PAYCO tarafından belirlenecek kanallardan talepte bulunabilecektir. PAYCO, mevzuat
uyarınca aksi yönde bir yükümlülüğü olmaması halinde Elektronik Para’yı ilgili talebi almasını
takiben gecikmeksizin Türk Lirası olarak Fon’a çevirerek KULLANICI’nın banka
hesabına/kartına gönderir.

5.2.3. PAYCO, KULLANICI’nın elektronik para hesabında bulunan Elektronik Para’nın belirli
bir süre içerisinde kullanılması veya fona çevirmesine ilişkin ilave yükümlülük getirme hakkını
saklı tutar. Belirlenecek bu süre sonunda kullanılmayan ve fona çevrilmeyen Elektronik Para,
sürenin sonunda herhangi bir talep veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın fona çevrilerek
KULLANICI’ya aktarılacaktır.

6. ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

6.1. KULLANICI’nın Gönderen Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler: İşbu
Sözleşme kapsamında sağlanan Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilen mal ve hizmetlere
ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşulları belirlemeye Alıcı münhasıran yetkili
olup KULLANICI, Alıcı ile kendi arasındaki söz konusu hususlarda PAYCO’in herhangi bir
sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Ayrıca KULLANICI, Alıcı tarafından
mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek faizlerin de Ödeme Hizmetleri aracılığı ile
ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden KULLANICI’nın ödeme hesabının
ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder.

6.2. Hatalı/Yetkisiz İşlemler:
6.2.1. KULLANICI; Ödeme Hesabı’nı, Ödeme Aracı’nı ve şifresini, Hassas Ödeme Verileri’ni
güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak
tüm önlemleri almakla; Ödeme Aracı’nın hileli ve yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın
gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması ve iradesi dışında işlem gerçekleştiğini
öğrenmesi halinde derhal PAYCO Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmek ve Ödeme Aracı’nı
kullanıma kapatmakla yükümlüdür. KULLANICI, PAYCO’nun herhangi bir kusuru
olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme arayüzünün, Ödeme Aracı’nın gerek
Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç
dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’de
belirtilen şekilde sorumlu olacağını kabul eder.

6.2.2. İşbu Sözleşme’nin 6.2.1 maddesinde belirtilen hallerin tespitinin PAYCO tarafından
yapılması halinde ise PAYCO, re’sen Ödeme Aracını kullanıma kapatmakla ve
KULLANICI’yı kapatma gerekçesi ile ilgili olarak yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile
bilgilendirmekle yükümlüdür. PAYCO, KULLANICI’nın Ödeme Aracı’nın kullanıma
kapatılma sebebinin ortadan kalktığını kendisine bildirmesi halinde Ödeme Aracı’nı kullanıma
açar. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti
sağlayıcısına aktarılmış ise, PAYCO ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti
sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları KULLANICI’ya aktarır. Alıcı veya Alıcı’nın
ödeme hizmeti sağlayıcısının iade sürecinden PAYCO sorumlu değildir. KULLANICI,

yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini, öğrendiği tarihten itibaren
PAYCO’ya bildirmek ve düzeltme talebinde bulunmakla yükümlüdür. Düzeltme talebi, her
halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç (13) ayı aşamaz. İşlemin,
yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştirildiğinin tespiti halinde PAYCO, söz konusu işleme
ilişkin hatalı tutarı derhal KULLANICI’ya iade eder veya KULLANICI’nın hesabını eski
duruma getirir. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın
ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, PAYCO ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme
hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları KULLANICI’ya aktarır. İşbu
maddede belirtilen 13 (on üç) aylık süre, Tüketici niteliği haiz olmayan KULLANICI’lar için
6 (altı) ay olarak uygulanacaktır.

6.2.3. Ödeme aracının ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışında
kullanılması halinde KULLANICI, 150 Türk Lirası ile sınırlı olarak sorumludur. KULLANICI,
6.2.1. madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme
işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. KULLANICI’nın Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve
6.2.1. maddedeki yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmalle yerine getirmemesi hallerinde
KULLANICI, herhangi bir süre ve ücret ile sınırlı olmaksızın, bu sebepten kaynaklanan
zararların tamamından sorumludur.

6.2.4. KULLANICI veya PAYCO, Gönderen’in yetkisiz işlemin varlığına ilişkin haklı bir
kanaati oluşursa Gönderen’in yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde
ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Gönderen’in bu durumda herhangi bir talep hakkı söz konusu
olmayacaktır.

6.2.5. Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti
Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde PAYCO’nun işlemden doğan yetkili mahkeme
tarafından karara bağlanan zararına ilişkin tutar, herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın
geri alınan bedelden mahsup edilebilecektir.

6.3. Alıcı tarafından başlatılan işlemlerde geri ödeme: Talep ilgili ödeme işleminin
gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmak şartıyla KULLANICI, Alıcı
tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme
sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi
tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen
tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı
kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. PAYCO bu durumda, KULLANICI’dan talebine
ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep edebilir. Ancak her halde, ödeme işlemine ilişkin
onayın doğrudan PAYCO’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en
az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili
ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. İşbu madde uyarınca geri ödeme
talebinde bulunulabilen hallerde PAYCO 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret
kararını gerekçeleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek
KULLANICI’ya bildirecektir.

7. KART SAKLAMA HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. KULLANICI’nın Kart Saklama Hizmetleri’nden faydalanması onayına bağlıdır.
7.2. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında, PAYCO aracılığı ile gerçekleştireceği ödeme
işlemleri özelindeki onayı dahilinde, ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile
kullanılmak üzere kart bilgilerini PAYCO ile paylaşarak bu bilgilerin KULLANICI tarafından
aksi belirtilene kadar PAYCO ya da PAYCO’nun güvenli saklama hizmetleri konusunda
hizmet aldığı tedarikçisi nezdinde saklanmasına muvafakat vermektedir. Paylaşılan bu bilgiler;

kartın bağlı olduğu banka, kartın ön yüzünde yer alan ad soyad, kart numarası, son kullanım
tarihi ile sınırlıdır.

7.3. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru
ve gerçek olduğunu, söz konusu kartlar ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu
olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait
olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.4. KULLANICI, kart numarası, son kullanma tarihi ve kart güvenlik kodu bilgilerini (talep
edilmesi halinde ve talep edilen şekilde) girerek veya Üye İşyeri sayfaları veya diğer uygun
mecralar üzerinden entegrasyon vasıtasıyla kart bilgilerinin PAYCO’ya aktarılmasını kabul
ederek PAYCO nezdinde kartlarını kaydedebilecektir. Başarılı bir şekilde kart ekleyen
KULLANICI, daha sonraki kullanımlarda bir daha ek bir bilgi girmeyi gerektirmeden kartını
kullanacaktır. Bu kapsamda; KULLANICI kendi inisiyatifi doğrultusunda PAYCO’in
belirlediği limitler dahilinde istediği adette kartı Kart Saklama Hizmetleri kapsamında
saklayabilir. KULLANICI, tüm bu kartların saklanması ve bunların kullanımına ilişkin olarak
işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.

7.5. KULLANICI kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, ilgili
ödeme kanalının PAYCO ile entegre olması halinde, kendisine kayıtlı kartlarını ayırt
edebileceği bilgiler (KULLANICI tarafından belirlenen kart rumuzu vb.) listelenerek, bu
kartları ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen KULLANICI’ların vereceği
işlem onayı işlem gerçekleştirilecektir. PAYCO, ileride işlem akışında değişik yapabilir,
KULLANICI’nın güvenliği için ek önlemler (şifre, tek seferlik doğrulama kodu kullanımı,
Uygulama üzerinden onay vb.) getirebilir. KULLANICI, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve
kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu,
şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm
işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.6. Kullanıcı, PAYCO nezdinde kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda
ilgili kart ihracını gerçekleştiren bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını
sağlamaktan kendisi sorumludur.

7.7. KULLANICI, Kart Saklama Hizmetleri’nin kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve
yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. PAYCO nezdinde, Kullanıcı
tarafında herhangi bir aykırılık şüphesi söz konusu olduğu takdirde, PAYCO ilgili hizmetin
sunumunu derhal askıya alabilecek veya işbu Sözleşme’yi feshederek sonlandırabilecektir.
Kullanıcı, işbu Sözleşme veya mevzuata aykırılığı neticesinde PAYCO nezdinde meydana
gelen tüm zararları tazmin edecektir.

7.8. PAYCO, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda
KULLANICI’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup, KULLANICI bu talepleri
yerine getireceğini, aksi takdirde Kart Saklama Hizmetleri’nin işbu Sözleşme kapsamında
belirtildiği şekilde verilemeyebileceğini kabul eder.

7.9. İşbu maddenin konusu Kart Saklama Hizmetleri PAYCO tarafından ücretsiz olarak
sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya ücrete tabi bir
şekilde sunulabilecektir. KULLANICI, Hizmet’i kullandığı müddetçe PAYCO’nun
ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder.

8. MALİ HÜKÜMLER

8.1. Ödeme Hizmeti karşılığında KULLANICI tarafından ödenmesi gereken ücretler olması
halinde, hizmet nevilerine göre sınıflandırılmış şekilde https://PAYCO.com.tr/limitler-veucretler adresinde, Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da yer alacaktır.

8.2. Web sitesinde ve/veya Uygulama’da belirtilecek ücret, masraf ve komisyonlar PAYCO
tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecek olup, KULLANICI işbu Sözleşme uyarınca
kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi
feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen
şekilde tahsil edileceğini kabul eder.

8.3. PAYCO’nun mevzuat kapsamında yapması gereken bilgilendirmelere ek olarak ek bilgi,
daha sık bilgilendirme veya bilgilendirmenin işbu Sözleşme’de öngörülenden farklı
yöntemlerle iletilmesinin talep edilmesi halinde, Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da
belirtilen ücretlendirme tarifesi uygulanır.

8.4. PAYCO, KULLANICI’nın ihmal veya kusuru gibi Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi
durumunda KULLANICI’ya yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep
edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu Fon’ları geri alınması ve sair durumlar için Web
Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da belirtilen ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

8.5. Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek ücretlendirmeye tabi olan işbu
Sözleşme’de yer alamayan diğer işlemler PAYCO tarafından belirlenmiş ve Web Sitesi’nde
ve/veya Uygulama’da belirtilen işlem ücretlerine tabi olabilecektir.

8.6. PAYCO’ya bildirilen banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda olması
KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, KULLANICI adına kayıtlı
olmaması halinde ise bu hesaba PAYCO tarafından ödeme yapılamayacaktır.
8.7. PAYCO, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’dan olan alacaklarını herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın KULLANICI’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir.
KULLANICI bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan
ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

9.1. Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylandığı veya imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve
feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

9.2. İşbu Sözleşme, her zaman Taraflar’ın karşılıklı yazılı mutabakatı ile feshedilebilecektir.

9.3. PAYCO, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle;
KULLANICI ise, 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir
tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Ödeme Hizmetleri’nin ve Ödeme Hesabı’nın mevzuat
ve ahlaka aykırı amaçlarla ve/veya mevzuat ve ahlaka aykırı mal ve hizmetlerin temini için
kullanıldığının tespiti halinde PAYCO, işbu Sözleşme’yi derhal feshedebilecek olup,
KULLANICI’yı fesih hususunda bilgilendirebilecektir.

9.4. PAYCO’nun ihmali veya kusurundan kaynaklanan bir sebeple olmaması şartıyla
PAYCO’nun Kurum’dan temin ettiği lisansın iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme
herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
9.5. İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın PAYCO’nun güvensiz ve/veya şüpheli
addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması halinde, hileli veya yetkisiz kullanım
şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde PAYCO, KULLANICI’ya
yapacağı bildirimle KULLANICI’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Hesabı’na
geçici veya süresiz olarak bloke koyabilecek, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Aracı’nı geçici
veya süresiz olarak kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PAYCO mevzuatta bilgi
verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin
varlığı dışında KULLANICI’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında
hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden KULLANICI kullanımına sunacaktır.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’de belirtilenlerin dışında, PAYCO’nun, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin
koşullarda, Web Sitesi ve Uygulama’daki içeriklerde, Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak
değişiklik ve güncelleme yapma hakkı mevcuttur. Söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile
belirlenen yükümlülükler kapsamında yapılacak değişiklikler ve Ödeme Hizmetleri’nin
sunulması için PAYCO’nun anlaşma yaptığı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı konumundaki üçüncü
kişiler ile akdedilen sözleşmeler veya bu sözleşme hükümleri kapsamında yapılacak
değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, KULLANICI’ya ilgili
değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük
tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceğine
ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda değişikliği kabul etmek istemeyen
KULLANICI işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. KULLANICI’nın, kendisine bildirim
yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, ilgili
değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için
ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da KULLANICI’ya
iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü
süre uygulanacaktır.

10.2. PAYCO, KULLANICI’nın Ödeme Hizmeti ile ilgili şikayet ve itiraz başvurularını,
başvuru tarihini takiben 20 (yirmi) gün içinde başvuru yöntemine uygun olarak gerekçeli
biçimde cevaplandırır.

10.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve
İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

10.4. KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla
satın aldığı hallerde, KULLANICI Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi işbu Sözleşme’nin
Tüketicilere ilişkin hükümleri KULLANICI’ya uygulanmayacaktır.

10.5. Tarafların kontrolü dışında ortaya çıkan, öngörülemeyen ve işbu Sözleşme uyarınca
Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek olağanüstü hal, seferberlik,
deprem, grev-lokavt, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, doğal
afetler, bulaşıcı hastalıklar, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, yangın, infilak, kazalar, sabotaj,
halk ayaklanmalar, PAYCO’dan kaynaklanmayan sebeplerle PAYCO’nun faaliyet izninin
geçici iptali vb. mücbir sebep hallerinden doğan gecikmelerden Taraflar sorumlu tutulamaz.
Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir
sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca
Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen
Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 15 günden fazla sürmesi
halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10.6. Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak
tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. PAYCO, işbu Sözleşme kapsamında
KULLANICI’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda
KULLANICI’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

10.7. Taraflarca belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres
değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli
addedilecektir.

10.8. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, Sözleşme’nin yapılmasını takiben yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile KULLANICI’ya verilir veya KULLANICI’nın erişimine hazır bulundurulur.
KULLANICI’nın talep etmesi halinde, Sözleşme ve eklerinin bir başka sureti ve yapılan
işlemlere ilişkin belgeler Web Sitesi’nde belirtilen ücretler karşılığında verilir.
10 (on) maddeden oluşan işbu Sözleşme Taraflarca kabul edilmiştir.


EK-1 KENDİ ADINA VEYA BAŞKASI ADINA İŞLEM YAPANLARA AİT BEYAN

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde yaptığım/ız her türlü işlemde kendi

ad ve hesabıma/kuruluşumuz ad ve hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket

etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz

halinde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zı

ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Payco Elektronik

Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve

taahhüt ederim/iz.

Adı- Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih/ İmza